Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území.

Podporované oblasti

Témata, která program Interreg V-A Česká republika – Polsko podporuje, jsou rozdělena do prioritních os. Na každou z nich je alokována jiná celková částka.

 

Prioritní osy jsou realizovány prostřednictvím investičních priorit, které mají definované cíle a opatření. Podpořeny mohou být pouze projekty, které přispívají k naplnění cílů a které lze začlenit do jednoho z uvedených opatření.

 

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik

Investiční priorita 1.1:

Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

Cíl:
Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Podporovaná opatření:

 • Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik
 • Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice
 • Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti
 • Pozn. Pořizovaná technika a vybavení musí být využívány pro společné akce, a zejména za účelem řešení mimořádných/krizových situací s přeshraničním dopadem.

Způsobilí příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní ne­ziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.

Ukazatel výstupů (příjemce je povinen si vybrat minimálně jeden z nich):

 • Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti /kompatibility (systémy)
 • Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a útvarů krizového řízení (jednotky)

 

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Investiční priorita 2.1:

Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů

Cíl:
Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Podporovaná opatření:

 • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu
 • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů
 • Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů
 • Pozn. Projekty by měly podporovat hospodářský růst, který zprostředkovaně přispěje k růstu zaměstnanosti v území. U infrastrukturních projektů nesmí být celkové výdaje na jeden prvek infrastruktury vyšší než 5 mil eur.

Způsobilí příjemci: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; Nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; Církve a náboženské spolky; Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

Ukazatel výstupů (příjemce je povinen si vybrat minimálně jeden z nich):

 • Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou (elementy)
 • Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví (elementy)
 • Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic (km)
 • Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví (mechanismy)
 • Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí (návštěvy/rok)
 • Celková délka vybudovaných či rekonstruovaných cyklostezek, cyklotras a pěších stezek (km)

 

Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace

Investiční priorita 3.1:

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Cíl:
Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

Podporovaná opatření:

 • Příprava a realizace společného vzdělávání
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému
 • Pozn. Investiční aktivity musí být bezprostředně spojené se vzdělávacími aktivitami, musí být nezbytné pro dosažení cílů projektu a nesmí tvořit majoritní část rozpočtu projektu. V rámci této PO nebudou podpořeny kurzy mající charakter celoživotního učení. Aktivity školských institucí směřující k poznání, porozumění, navázání kontaktů mohou být realizovány pouze v rámci PO 4.

V rámci aktivit Příprava a realizace společného vzdělávání a Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce nejsou způsobilými příjemci školy primárního vzdělávání (v ČR: základní školy, v Polské republice: základní školy a gymnázia).

Způsobilí příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci.

Ukazatel výstupů (příjemce je povinen si vybrat minimálně jeden z nich):

 • Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy (osoby)
 • Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání (mechanismy)

 

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Investiční priorita 4.1:

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

Cíl:
Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Podporovaná opatření:

 • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
 • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

Pozn. U studií, strategií či plánů musí být reálný předpoklad jejich uplatnění v praxi a partneři musí čerpat z již existujících znalostí a zkušeností (např. databáze KEEP).

Způsobilí příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky.

Ukazatel výstupů:

 • Počet partnerů zapojených do společných aktivit (partneři)

 

Předpoklady pro poskytnutí dotace

Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice, kdy jeden je tzv. Vedoucím partnerem, který nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Podmínkou podpory je splnění minimálně tří kritérií spolupráce z následujících čtyř:

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

 

Přeshraniční dopad

Společný projekt musí mít dopad na obou stranách hranice a přiná­šet užitek obyvatelům podporovaného území. Projekt by měl řešit společný problém či rozvíjet společný potenciál partnerů (nikoli pouze jejich individuální potřeby) a na jeho realizaci by se měli po­dílet oba partneři. Výstupy projektu by měly být využívány cílovými skupinami z druhé strany hranice, a to i po ukončení fyzické realizace projektu.

Projekty musí být realizovány v dotačním území programu. To je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polských podregionů (podregion je jednotka NUTS III v Polské republice): Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do dotačního území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

 

Dotační území programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

Předkládání záměrů a žádostí

Záměry/žádosti jsou předkládány na základě výzev. Termíny výzev budou vždy zveřejněny na stránkách Programu www.cz-pl.eu. Žadatel je povinen předložit na Společný sekretariát (JS) nejprve projektový záměr, k němuž mu JS poskytne stanovisko, které má doporučující charakter.

Projektovou žádost je třeba zpracovat v portálu pro vyplňování a po­dávání elektronické žádosti (mseu.mssf.cz) a Vedoucí partner ji musí podepsat kva­lifikovaným elektronickým podpisem.

(Mikroprojekty budou podávány v rámci výzev vyhlášených jednotli­vými Euroregiony.)

 

INFORMACE A KONTAKTY

Společný sekretariát
Hálkova 171/2, Olomouc, ČR
tel.: +420 582 777 435
e-mail: js.olomouc@crr.cz  

 

Regionální subjekty v ČR

www.cz-pl.eu/kontakt 


Krajský úřad Královéhradeckého kraje

www.kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje

www.kraj-lbc.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

www.kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

www.olkraj.cz    

Krajský úřad Pardubického kraje

www.pardubickykraj.cz

 

Regionální subjekty v Polsku

www.cz-pl.eu/kontakt 


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.ewt.dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

www.ewt.opolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

www.ewt.slaskie.pl