Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

GDPR

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR") zpracovává při realizaci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních; GDPR).

1. Správcem shromažďovaných osobních údajů je Ministerstvo pro místní rozvoj, řídící orgán programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Odbor evropské územní spolupráce, tel.: +420 224 861 111 (ústředna), fax: +420 224 861 333 (centrála), e-mail: gdpr@mmr.cz, ID datové schránky: 26iaava, který je v souladu s GDPR správcem, který je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů ve vazbě na účel, uvedený v odst. 3 této informace.

2. Kontaktní osobou ve věci zpracování osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Václav Mach, e-mail: poverenec@mmr.cz;

3. Vaše osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s procesem poskytování podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) a pro účely a potřeby realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů.

4. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, které plynou z právních předpisů na úrovni ČR i EU. Jde zejména o právní povinnosti plynoucí z následujících právních ustanovení:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
• čl. 27, odst. 4
• čl. 29
• čl. 125 odst. 2, písm. c).
• čl. 125, odst. 2, písm. d)
• čl. 125, odst. 4, písm. a)
• čl. 125, odst. 8
• čl. 127 Příloha 1 Společný strategický rámec, 3.2 Koordinace a doplňkovost.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce
• čl. 8 odst. 2, písm. b) body ii a iv .
• čl. 16
• čl. 23

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1042/2014 ze dne 25. července 2014 o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů
• čl. 14.
Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
• §14
• §18a
• §20, odst. 4
• §75b
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
• §3, odst. 1
• §4
• §7
• §8a
• §13
• §13a

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

5. Vaše osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, ze zvláštního zákona či veřejného zájmu.

6. Máte právo:
a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných na MMR,
b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané MMR jsou nepřesné),
c. požadovat omezení jejich zpracování,
d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu zpracovávaných MRR, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
e. podat stížnost u dozorového orgánu.
f. v případě že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

7. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů uvedených v bodě 2.

8. Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a jejich neposkytnutí může mít důsledky spočívající v nemožnosti čerpat prostředky z fondů ESI.

9. V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

10. V případě neoprávněného nevyřízení námitky nebo nesplnění povinnosti týkající se práv subjektů údajů má dotyčný právo požádat o přezkum dozorový organ, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt www.uoou.cz.

Předávání dat z MS2014+ do externích systémů

V rámci administrace, s ohledem na zákonné důvody zpracování, jsou z MS2014+ předávány osobní údaje následujícím subjektům:

Osobní údaje mohou být dále, s ohledem na požadavky evropské či národní legislativy, poskytovány dalším subjektům pro potřeby evaluace či publicity.

Výčet subjektů není taxativní. Nad rámec uvedeného je možné, v případě existence příslušného zákonného důvodu nebo například při existenci nutnosti zajistit důležité cíle obecného veřejného zájmu předání Vašich údajů také jiným, v přehledu neuvedeným, subjektům.