Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V PO 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A KOMUNIT

Další, v pořadí již 4. výzva v prioritní ose 4 s cílem zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, tentokrát s důrazem na spolupráci v době pandemie COVID-19 a poté

Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, vyhlašuje novou výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4. Vzhledem k tomu, jakou situací procházejí oba partnerské státy a jaké komplikace tato situace způsobuje spolupracujícím institucím, bude v této výzvě kladen důraz na spolupráci v době pandemie a po ní.

Podpořeny budou tyto aktivity:

• Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.)a příprava na takové situace:

  • Přeshraniční spolupráce institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku např.v oblasti mobility na trhu práce, výměny informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů apod.
  • Vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací.
  • Tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů.
  • Posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice.

• Další aktivity, uvedené v kap. 3.D Příručky pro žadatele

Příjem pro předkládání projektových záměrů, které jsou nezbytné pro následné podání plných projektových žádostí, probíhá pouze do 15. 12. 2020 prostřednictvím online formuláře.

Informační školení, týkající se zaměření výzvy a individuální konzultace budou probíhat online formou.

  • Na konzultace s pracovníky Společného sekretariátu je možné se přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře.
  • Školení se budou konat ve dnech 12. a 26. 11. 2020. Technické podrobnosti budou zveřejněny později.

Výzva má zejména tato hlavní specifika:

• Nelze realizovat aktivity podporované v PO 1.
• Nelze realizovat stavební práce.
• Nelze realizovat nákup vozidel vč. speciálních vozidel.
• Maximální částka dotace z EFRR činí 60 000 EUR / partnera (80 000 EUR v případě vedoucího partnera).
• Projekty je nutné ukončit nejpozději 30. 9. 2023 (vydávání právních aktů úspěšným projektům předpokládáme od léta 2021).
• Alokace výzvy bude průběžně navyšována v závislosti na realizačních úsporách postupně ukončených projektů PO 4.