Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Příjem žádostí do prioritní osy 4

Vyhlašujeme další příjem žádostí v prioritní ose 4. Disponibilní prostředky určené pro příjem jsou ve výši 1 mil. EUR.

Podmínky výzvy

Výzva je zaměřena na řešení společných výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku agrese Ruské federace na Ukrajině.

Podporované aktivity:

  • přeshraniční spolupráce v oblasti krizového řízení zaměřená na bezprostřední zvládání přílivu osob (výměna informací a posílení komunikace, koordinace aktivit, sdílení dobré praxe apod.)
  • přeshraniční spolupráce v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize – spolupráce a výměna zkušeností při začleňování uprchlíků do místních komunit a při jejich zapojení na pracovní trh (např. podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit, právní a jiná asistence, jazykové kurzy apod.)
  • vytvoření systémových, trvalých a udržitelných přeshraničních mechanismů pro řízení obdobných krizových situací

Součástí aktivit může být také nákup nezbytného vybavení pro přeshraniční spolupráci v oblasti řešení uprchlické krize (v případě krizového řízení se ovšem nemůže jednat o vybavení, které by zaměřením sloužilo k naplňování cíle prioritní osy 1 programu).

V rámci výzvy nebude podporováno vytváření strategií, studií, analýz a podobných koncepčních materiálů (neplatí pro metodické a didaktické materiály, jež jsou podpůrným nástrojem přímo pro realizaci projektových aktivit).

Přestože hlavní cílovou skupinou v rámci této výzvy jsou uprchlíci z Ukrajiny, nadále platí podmínky programu týkající se přeshraniční spolupráce a její přidané hodnoty pro realizaci společných aktivit.

Pro účely této výzvy jsou odlišně od pravidel způsobilosti výdajů uvedených v příručce pro žadatele a jejích přílohách stanovena tato pravidla:

  • počátek časové způsobilosti výdajů na realizaci projektu se stanovuje na 24. 2. 2022. Způsobilost výdajů na přípravu projektu formou paušální částky 3 500 EUR na projekt zůstává zachována dle standardních pravidel. Jiné přípravné výdaje nelze nárokovat.
  • nezpůsobilé jsou následující výdaje:
    • výdaje na stavební práce – kap. č. 6 rozpočtu
    • výdaje na nákup vozidel vč. speciálních vozidel

Termín realizace projektu:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31.12.2023.

Termíny:
Příjem projektových záměrů od 30. 4. 2022 do 5. 6. 2022 prostřednictvím online formuláře.
Příjem plných projektových žádostí do 17. 7. 2022

Podmínky financování:
Alokace příjmu – 1 000 000,00 EUR
Prostředky se budou postupně navyšovat dle vznikajících úspor z ukončovaných projektů.
Maximální výše dofinancování z EFRR – 85% způsobilých výdajů projektu
Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 100 000,00 EUR
Maximální částka podpory z EFRR na projekt není stanovena

Dokumentace příjmu:

Příručka pro žadatele včetně metodických pokynů
Příručka pro příjemce dotace
Metodika kontroly a hodnocení

Zveme k seznámení se s podrobnostmi výzvy a také ke kontaktu s regionálními subjekty za účelem konzultací projektových záměrů.