Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Konzultace PO 2 / Konsultacje OŚ 2

V rámci 5. výzvy prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti bylo předloženo 25 projektových záměrů ve výši 4,1 mil. EUR z prostředků EFRR.

Do konce října 2021 byla žadatelům zaslána stanoviska Společného sekretariátu k předloženým projektovým záměrům. V souladu s podmínkami Příručky pro žadatele po obdržení stanoviska JS mohou žadatelé doporučení obsažená ve stanovisku s JS prokonzultovat.

Konzultace budou probíhat online do 17. prosince 2021.

Pro konzultace se, prosím, hlaste individuálně osobě z JS, která Vaše stanovisko připravovala.
_________________________________________________________________________________________________

W ramach V naboru projektów w ramach osi priorytetowej 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia wpłyneło 25 propozycji projektowych na kwotę 4,1 mln EUR dofinansowania z EFRR.

Do końca października 2021 r. zostały do wnioskodawców wysłane opinie Wspólnego Sekretariatu dotyczące złożonych propozycji projektowych. Zgodnie z zapisami Podręcznika Wnioskodawcy po otrzymaniu opinii WS wnioskodawcy mogę skonsultować z WS rekomendacje zawartych w opinii.

Konsultacje będą przeprowadzane on-line do 17 grudnia 2021 r.

Na konsultacje prosimy zgłaszać się indywidualnie do osoby z WS, która przygotowała Państwu opinię.