Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv - pouze pro české partnery

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině může u řady veřejných zakázek docházet z důvodu návratu ukrajinských pracovníků zpět do vlasti (k výkonu branné povinnosti nebo výkonu humanitárních činností) k nedodržení smluvních podmínek u závazků na plnění veřejné zakázky, zejména jde o možné prodlužování harmonogramů plnění.
Dodavatel se může dostávat do situací, kdy je bez pracovních kapacit, má také omezenou možnost smluvně si zajistit jiné kapacity (a to i poddodavatelsky). S ohledem na skutečnost, že jde o celospolečenský problém, kdy dochází k masivnímu odlivu pracovníků na trhu, tak nedostatek kapacit dopadá na všechny dodavatele na trhu, kteří zaměstnávají pracovníky z Ukrajiny.
Podle § 222 odst. 6, písm. a) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) může zadavatel, pokud dojde k nepředvídané situaci bez zavinění zadavatele, jednat s dodavatelem o změně (prodloužení) smlouvy.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se podle zákona nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Aktuální dynamický vývoj situace na Ukrajině nemohli zadavatelé a dodavatelé odpovědně předvídat. Mohou tak být naplněny podmínky pro změnu závazku podle § 222 odst. 6. Zadavatel tak může po prověření konkrétních okolností plnění smlouvy na veřejnou zakázku přistoupit ke změně závazku prodloužením harmonogramu veřejné zakázky, pokud jsou zároveň dodrženy další podmínky, uvedené v § 222 odst. 6 písm. b) a c).
Zároveň by zadavatel při projednání a případném provedení změny měl:

  • připustit pouze takovou změnu závazku, která přímo vyplývá z ukončení činnosti ukrajinských pracovníků a je přiměřená počtu odcházejících pracovníků, charakteru a rozsahu jejich činností (přiměřené prodloužení harmonogramu veřejné zakázky, navyšování ceny pouze v důsledku odchodu pracovníků – pokud se navyšuje cena, tak pouze skutečně o ty práce a náklady, které vznikly a bylo nezbytné takové práce provést v přímé souvislosti s odchodem pracovníků – např. zakonzervování stavby, hlídání stavby atp.)
  • vyžadovat od dodavatelů doložení, jaký konkrétní dopad má odchod pracovníků na harmonogram realizace veřejné zakázky (počty pracovníků, druhy činností, konkrétní práce, které jsou změnu dotčeny, zdokumentování změny)
  • vyžadovat odborné vyjádření/posouzení dodavatele ve vztahu mezi činnostmi odcházejících pracovníků a plánovanými činnostmi na veřejné zakázce a jejich dopad na harmonogram veřejné zakázky, včetně návrhu změny a nového harmonogramu
  • zkontrolovat/ověřit, zda informace a podklady od dodavatele k požadované změně odpovídají skutečnosti (ze stavebních deníků, z dokumentace dodavatele, ze smluv a pracovních podkladů dodavatele, ověření, že pracovníci byli skutečně zaměstnanci dodavatele, případně jeho poddodavatele a pracovali na veřejné zakázce atp.)