Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

5. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO PRIORITNÍ OSY 4

Brzy bude vyhlášen další příjem žádostí v prioritní ose 4. Disponibilní prostředky určené pro příjem jsou ve výši 1 mil. EUR.

Podmínky výzvy

Podporované aktivity:

1. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

2. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

Výzva je zaměřena na řešení společných výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku agrese Ruské federace na Ukrajině. Podporovány budou následující aktivity:

  • přeshraniční spolupráce v oblasti krizového řízení zaměřená na bezprostřední zvládání přílivu osob (výměna informací a posílení komunikace, koordinace aktivit, sdílení dobré praxe apod.)
  • přeshraniční spolupráce v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize – spolupráce a výměna zkušeností při začleňování uprchlíků do místních komunit a při jejich zapojení na pracovní trh (např. podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit, právní a jiná asistence, jazykové kurzy apod.)
  • vytvoření systémových, trvalých a udržitelných přeshraničních mechanismů pro řízení obdobných krizových situací

Součástí aktivit může být také nákup nezbytného vybavení pro přeshraniční spolupráci v oblasti řešení uprchlické krize (v případě krizového řízení se ovšem nemůže jednat o vybavení, které by zaměřením využití spadalo pod prioritní osu 1 programu).
Přestože hlavní cílovou skupinou v rámci této výzvy jsou uprchlíci z Ukrajiny, nadále platí podmínky programu týkající se přeshraniční spolupráce a její přidané hodnoty pro realizaci společných aktivit.

V rámci výzvy nebudou podporovány následující druhy výdajů:

• Nákup vozidel
• Stavební práce
• Vytváření strategií, studií, analýz a podobných koncepčních materiálů

Termín realizace projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31.12.2023.

Podmínky financování:

Alokace příjmu – 1 000 000,00 EUR

Prostředky se budou postupně navyšovat dle vznikajících úspor z ukončovaných projektů.

Maximální výše dofinancování z EFRR – 85% způsobilých výdajů projektu

Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 100.000,00 EUR