Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

4 příjem žádostí do prioritní osy 2

Vyhlašujeme další příjem žádostí v prioritní ose 2. Disponibilní prostředky určené pro příjem jsou ve výši 2 mil. EUR.

Podmínky výzvy

Podporované aktivity:
1. Podpora obnovy cestovního ruchu a opětovného zvýšení návštěvnosti atraktivit v příhraničním regionu (v období po skončení pandemie COVID-19)

  • tvorba nových přeshraničních produktů cestovního ruchu nebo propojování těch již existujících se zaměřením na obnovení a posílení vazeb přeshraničního cestovního ruchu, prodloužení turistické sezóny a přivedení návštěvníků i do méně exponovaných lokalit, a to zejména prostřednictvím moderních interaktivních a digitálních technologií
  • společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území s využitím moderních interaktivních a digitálních on-line technologií a nástrojů pro tvorbu a propagaci produktů cestovního ruchu
  • rozvoj a obnova místních folklorních tradic a dalších forem místního nebo regionálního nehmotného kulturního dědictví. Podmínkou je jejich využití ke zvýšení turistického ruchu v příhraničí.

2. Návrh a realizace společných koncepčních řešení rozvoje přeshraničního cestovního ruchu

  • zpracování koncepcí/strategií cestovního ruchu pro podporu rozvoje a další diversifikaci přeshraničního cestovního ruchu v Programovém období 2021+, a to zejména s důrazem na udržitelný rozvoj cestovního ruchu (např. zmírnění dopadů cestovního ruchu na chráněná území, případně na místní obyvatele žijící v turisticky exponovaných oblastech) a jeho podporu i mimo hlavní turistickou sezónu
  • zpracování koncepcí/strategií/metodik „chování" cestovního ruchu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční cestovní ruch (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb atd.).

V rámci výzvy nebudou podporovány následující druhy výdajů:
• stavební práce – kap. č. 6 rozpočtu
• nákup vozidel vč. speciálních vozidel
Veškeré vybavení pořizováno v rámci projektu musí být nezbytné pro dosažení cíle projektu - bude posuzováno v rámci kontroly přijatelnosti externím expertem.

Termín realizace projektu:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31.12.2023.

Termíny:
Příjem projektových záměrů od 2. 8. 2021 do 1. 10. 2021 prostřednictvím online formuláře.
Příjem plných projektových žádostí do 20. 12. 2021

Podmínky financování:
Alokace příjmu – 2 000 000,00 EUR
Prostředky se budou postupně navyšovat dle vznikajících úspor z ukončovaných projektů.
Maximální výše dofinancování z EFRR – 85% způsobilých výdajů projektu
Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60.000,01 EUR
Maximální částka podpory z EFRR na projekt: 200 000,00 EUR

Dokumentace příjmu:
Příručka pro žadatele včetně metodických pokynů
Příručka pro příjemce dotace
Metodika kontroly a hodnocení

Zveme k seznámení se s podrobnostmi výzvy a také ke kontaktu s regionálními subjekty za účelem konzultací projektových záměrů.